afbeelding Wapen van Valkenburg

Logo Oranjevereniging Wilhelmina Valkenburg ZH


Home


Lid worden


Contact

 

Link BestuurLink GeschiedenisLink UitslagenLink Activiteiten21-08-2008programma

Link AgendaLink FotoalbumLink VolksliedLink VlaggenprotocolLink VrijwilligersLink GastenboekLink SponsorsLink Links

Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze disclaimer is uitsluitend van toepassing op de website van www.oranjeverenigingvalkenburg.nl. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
www.oranjeverenigingvalkenburg.nl noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is. 

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door www.oranjeverenigingvalkenburg.nl gecorrigeerd zullen worden naar www.oranjeverenigingvalkenburg.nl zijn goeddunken. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. De Oranjevereniging Wilhelmina Valkenburg ZH behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze disclaimer, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit www.oranjeverenigingvalkenburg.nl  alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.  

Copyrights
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van www.oranjeverenigingvalkenburg.nl herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van www.oranjeverenigingvalkenburg.nl. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van www.oranjeverenigingvalkenburg.nl.


© 2007 Oranjevereniging Wilhelmina Valkenburg ZH. Alle rechten voorbehouden.

www.oranjeverenigingvalkenburg.nl neemt uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgeving.

Privacy
www.oranjeverenigingvalkenburg.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt www.oranjeverenigingvalkenburg.nl uitsluitend voor intern gebruik. Wij verstrekken deze gegevens onder géén beding aan derden www.oranjeverenigingvalkenburg.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt 

Virussen
Alhoewel www.oranjeverenigingvalkenburg.nl al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Vragen?
Voor vragen over dit reglement kunt u contact opnemen met www.oranjeverenigingvalkenburg.nl
.

Koninginnedag

Paardenmarkt

Overige activiteiten